سرمایه

سرمايه شركت آتیه تابان نوین درابتداي سال تاسيس 500 ميليون ريال منقسم به 500.000 سهم عادي با نام يك هزارريالي تماماً پرداخت شده و متعلق به 295 نفر از كاركنان بانك اقتصاد نوين بوده است، كه درسالهاي قبل طي 4 مرحله به مبلغ 22/5 ميليارد ريال منقسم به 22/5 ميليون سهم 1000 ريالي افزايش يافته است. به موجب مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1391/08/10 افزايش سرمايه تا مبلغ 100 ميليارد ريال در مدت 5 سال تصويب ودر اختيار هيات مديره قرارگرفته است. كه طي جلسه مورخ 1392/11/09، هيأت مديره افزايش سرمايه به مبلغ 18 ميليارد ريال از محل مطالبات حال شده سهامداران را تصويب نموده است. بر اين اساس و در راستاي اجراي مصوبه فوق الذكر كليه اقدامات قانوني و تمهيدات لازم توسط شركت انجام پذيرفت ودر بهمن ماه 1392 سرمايه شركت از مبلغ 22/5 ميليارد ريال به 40/5 ميليارد ريال افزايش يافت. لازم به توضیح است ترکیب سرمایه شرکت حدود 1.000 نفر ازکارکنان بانک اقتصاد نوین و شرکتهای تابعه این بانک بوده اند. و هم اکنون، شرکت تأمین آتیه درخشان نوین با خرید سهام ازکارکنان مالک بیش از 98 درصد سهام این شرکت از پرسنل بانک نموده است.

  

سهامداران تعداد سهام درصد
تأمین آتیه درخشان نوین 39.889.746 98%
سایر اشخاص حقیقی و حقوقی 610.254 2%
 جمع  40.500.000 100