ساختار مدیریتی و حاکمیت شرکتی

جدول ترکیب و سمت اعضای هیات مدیره ومدیرعامل شرکت طی دوره 9 ماهه منتهی به 1396/12/29

 
 

ردیف

نام ونام خانوادگی

نوع عضويت

سمت

تاریخ انتصاب

تاریخ خاتمه

1

علی بهرامی

غيرموظف

رئیس هیات مديره

1396/05/14

تاکنون

2

علیرضا شفیق

غيرموظف

نایب رئیس هیات مديره

1396/05/14

تاکنون

3

محمد حسن بهرامی

موظف

عضوهیات مديره ومدیرعامل

1396/05/14

تاکنون